Nawigacja

Rekrutacja 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej

1)W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 biorą udział dzieci :

7 letnie (urodzone w roku 2008 nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej)

6 letnie (urodzone w roku 2009)

2)Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, na podstawie

  zgłoszenia, którego wzór dostępny jest w szkole lub na stronie internetowej miasta 

  www.zyrardow.pl lub wypełniają zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji

  pod adresem: http:// www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl

3)Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie do szkoły obwodowej pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl. Aplikacja jest dostępna dla rodziców od dnia 10.03.2015r., od. godz. 9.00
 • drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców, składają            w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym
 • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

      4)   Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

 • pobierają zgłoszenie ze strony www.zyrardow.pl lub w szkole obwodowej
 • wypełniają go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych                           w zgłoszeniu ze stanem faktycznym
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

4)Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej w okresie od 10.03.2015 godz. 9.00

31.03.2015 godz.12.00.

       5)   Kandydaci  zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci

             po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które zostanie

             przeprowadzone tylko w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

             po przyjęciu wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

  6) Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez

       zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły   

       w terminie 7.04.2015 godz. 9.00 – 17.04.2015 godz. 12.00. Wnioski złożone po tym

       terminie nie będą rozpatrywane.

1)Wzór wniosku dostępny jest w szkole, na stronie internetowej miasta

       www.zyrardow.pl oraz w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem

       http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl. Zasady postępowania zarówno

       w przypadku korzystania z elektronicznego systemu, jak i formy tradycyjnej są

       identyczne z zasadami opisanymi wyżej w przypadku zgłoszenia do szkoły

      obwodowej.

 8)  W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria 

       i następujący sposób ich punktowania:

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci, których rodzice nie zamieszkują w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Kryteria szkoły podstawowej

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do danej szkoły w roku szkolnym 2014/2015

32 punkty

Kandydat zamieszkuje poza gminą- Miastem Żyrardowem

16 punktów

Rodzic/opiekun prawny  kandydata jest zatrudniony w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę Miasto Żyrardów

8 punktów

Kandydat wychowywany jest w rodzinie zastępczej

4 punkty

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są niepełnosprawni

2 punkty

 

 

9)   Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia

             potwierdzające spełnianie kryteriów.

      10) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

      fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim

      klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

      fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).  Wzory

      oświadczeń dostępne są w szkole, elektronicznym systemie rekrutacji; można je także

      pobrać ze strony www.zyrardow.pl . Za sprawdzenie i potwierdzenie

      zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

11)Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

12)Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych i określonej

     minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala

     kolejność przyjęć.

1)W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja

       rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.

2)Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania

       rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do przyjęcia w dniu 27.04.2015r o godz. 13:00.

3)Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają

       pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało  

       zakwalifikowane; w dniach od 27.04.2015 godz.13.00 do 5.05.2015 godz. 13.00.

16) .Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane

       do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.

17). Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych

       i nieprzyjętych do szkoły w dniu 8.05.2015r. o godz. 13.00.

 18). Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

19) W przypadkach uzasadnionych rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone o jeden rok.

20) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

21) .Na wniosek rodziców dziecka potwierdzony orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

22). Do szkoły uczęszczają również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia w oddziałach integracyjnych i/ lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie gminy Żyrardów. Decyzję o przyjęciu do oddziału integracyjnego dziecka zamieszkałego w Żyrardowie, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno– pedagogiczną podejmuje dyrektor szkoły, w której takie oddziały występują.

23) .Jeżeli dziecko z powodów organizacyjnych lub przepisów prawa w zakresie tworzenia oddziałów integracyjnych nie zostanie przyjęte do tego oddziału, rodzice składają zgłoszenie do szkoły obwodowej lub mogą złożyć wniosek i brać udział  w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego dowolnej szkoły podstawowej.

24). Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych w pkt 1-24.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie
  ul. J. Kacperskiej 6b,
  96-300 Żyrardów

  Wpłata na Radę Rodziców.
  Konto BS Wiskitki, Rada Rodziców przy ZSP w Żyrardowie 71 9304 0002 0000 0954 2000 0010 z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa. • Sekretariat (tylko w szkole przy ul.Kacperskiej) pn. - piąt. 8.00 - 16.00
  - p. Beata Białach, p. Ewa Goszczyńska

  046 855-35-45 (Szkoła ul.Kacperskiej 6b)       
  046 855-71-63 (Szkoła ul. Parkingowa)

  Stołówka (Obiady): p.Wioletta Wilkowska 784 141 988
  p.Bogdan Wilkowski 504 641 005

  Redakcja:
  Monika Flis
  Anna Kozłowska
Galeria zdjęć